Regulamin rekrutacji uczestników do projektu “Edukacja przyszłości – trendy i zmiany”

Dofinansowane przez UE

 

 Regulamin rekrutacji uczestników do projektu “Edukacja przyszłości – trendy i zmiany” Program Erasmus+ 

Akcja – KA122- SCH (Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlni

 

§1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt. “Edukacja przyszłości – trendy i zmiany”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej programu Erasmus+.

§ 2

Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlni.

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8.

3. Projekt jest realizowany w terminie 01.06.2023 – 30.09.2024

4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 15 uczniów.

5. Mobilności zagraniczne obejmują 15 uczniów.

6. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych, informatycznych, społecznych oraz współpracy w grupie rówieśniczej i świadomości różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej poprzez:

rozwój kompetencji językowych,
rozwój kompetencji informatycznych,
uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich,
podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie,
poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,
zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły,
zwiększenie świadomości i zrozumienia różnorodności kulturowej,
wzrost poczucia przynależności do międzynarodowej wspólnoty Europy,
7.  Cele w odniesieniu do szkoły to:

polepszenie jakości kompetencji językowych wśród uczniów i pracowników szkoły,
poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,
zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły,
lepsze zrozumienie systemów edukacji z różnych krajów.

§ 3

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu oraz październiku 2023 roku w ZSP w Jedlni.

2. W skład zespołu rekrutacyjnego wchodzą:

koordynator projektu – pan Łukasz Wrochna
opiekun projektu – pani Dorota Błazik
opiekun projektu – pani Małgorzata Gonciarz
opiekun projektu – pani AgnieszkaWróbel
3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem klasy 7,8 ZSP w Jedlni.

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

motywacja ucznia do udziału w projekcie,
znajomość języka angielskiego oceniona przez nauczycieli języka angielskiego,
zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji – praca na rzecz projektu, udział w spotkaniach, przygotowywanie materiałów, tworzenie dokumentów, prac w formie zestawień, plakatów, multimediów,
pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły,
5. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który spełnia wyżej wymienione kryteria, wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) oraz ankietę rekrutacyjną (Załącznik nr 2).

6. Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu.

7. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje Zespół Rekrutacyjny po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły i innych nauczycieli.

8. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu Zespół Rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.

9. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

          § 4

Zadania uczestników projektu

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

1. Wspólne z opiekunem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.

2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.

3. Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie.

4. Współpraca z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej.

5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz jego publiczna prezentacja po zakończeniu.

7. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów.

§ 5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku zdarzeń losowych, a rezygnacja musi zostać zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu ( rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (odwołanie rezerwacji, zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, itp.).

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 6

Skreślenie z listy uczestników projektu

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. Nieobecności rozliczane są w cyklu 4 miesięcy.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 7

Kryteria kwalifikacji do mobilności na spotkania z partnerami

1.  Kryteria punktowane, brane pod uwagę przy kwalifikacji do udziału w projekcie:

ocena z języka angielskiego przeliczona na pkt: dst (2 p.), db (4 p.), bdb (6 p.), cel (8 p.),
wynik z testu z języka angielskiego: poniżej 74% (0 p.), 75%-85% (4 p.), 86%-95% (6 p.), 96%-100% (10 p.),
ocena z przedmiotu informatyka – przeliczona na punkty: dst (2 p.), db (4 p.), bdb (6 p.), cel (8 p.),
zachowanie – oceny przeliczone na punkty: naganne (0 p.), nieodpowiednie (0 p.), poprawne (2 p.), dobre (4 p.), bardzo dobre (6 p.), wzorowe (8 p.),
premiowanie – konkursy (1 p.), olimpiady (1 p.), prace na rzecz szkoły (1 p.), wolontariat (1 p.) czy udział w kole zainteresowań (1 p.) – (max. 5 p.),
włączanie: wielodzietność, niepełna rodzina (+2 p.), zła sytuacja ekonomiczna (+5 p.), niepełnosprawność (+4 p.).
2.  Dodatkowe kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji:

obecność na spotkaniach,
aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań,
ważny dowód tożsamości lub paszport,
brak przeciwwskazań zdrowotnych,
przestrzeganie zapisów w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni.
3. Wyboru uczniów do mobilności dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się z koordynatora i opiekunów projektu.

4. Jeżeli grupa uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

5. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.

6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora i opiekunów projektu.

§ 8

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu – Załącznik nr 3.

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców/opiekunów prawnych, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice/opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu.

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

3.  Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie “Edukacja przyszłości: trendy i zmiany” Programu Erasmus+ (Akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej) oraz przetwarzania jego danych osobowych.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………….. ucznia/uczennicy klasy ……………. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni w projekcie “Edukacja przyszłości: trendy i zmiany” realizowanego przez szkołę w ramach programu Erasmus+ Akcja KA122-SCH: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w terminie 01.06.2023r. – 30.09.2024 r.

………………………………………………..

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów, listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie.

………………………………………………..

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Załącznik 2

Ankieta rekrutacyjna do projektu“Edukacja przyszłości – trendy i zmiany” Program Erasmus+

Akcja – KA122- SCH (Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlni

 

Udział w projekcie realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje językowe, informatyczne oraz społeczne.

DANE OSOBOWE UCZNIA
Nazwisko i imię/imiona: …………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………..
Telefon komórkowy: ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………
Telefon rodziców/opiekunów prawnych:
Matka/opiekun prawny: ………………………………………..

Ojciec/opiekun prawny: ………………………………………..

10. Pochodzenie (proszę podkreślić):
 Miasto
 Wieś

11. Dochód na osobę w rodzinie (proszę podkreślić):
 do 350 zł

 351 – 550 zł

 551 – 750 zł

 751 – 950 zł

 powyżej 951 zł

PYTANIA  ANKIETOWE
Jakie masz oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Rozwinięcie własnych zainteresowań.
Rozwinięcie umiejętności językowych
Uzyskanie nowej wiedzy na temat kultury kraju goszczącego.
Inne (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Proszę uzasadnić dlaczego Szkolna Komisja do spraw Programu Erasmus+ powinna zakwalifikować właśnie Ciebie na 5 dniowy udział w szkoleniach w Hiszpanii w ramach projektu “Edukacja przyszłości – trendy i zmiany ”:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………

( data wypełnienia i czytelny podpis ucznia)

 

Załącznik 3

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach Programu Erasmus+

Akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………… w wyjeździe do ………………………………………………….. w terminie ………………………………………. w ramach projektu “Edukacja przyszłości – trendy i zmiany” realizowanego przez ZSP w Jedlni.

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

choroby przewlekłe i przyjmowane leki
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

inne dolegliwości ( omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

alergie ( leki, żywność, inne)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku leków (przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i rozkurczowych) w doraźnych przypadkach podczas mojej nieobecności.

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzamy się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacyjne oraz wyrażamy zgodę na udzielanie opiekunom projektu wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

…………………………………………….                                        ……………………………………………….. imię, nazwisko matki, telefon                                                    imię, nazwisko ojca, telefon