Prawo szkolne

Regulaminy

w publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni

Regulaminy pracowni przedmiotowych

Regulamin pracowni językowej

REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni 

 1. Korzystających z pracowni językowej obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem.
 2. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela. Uczeń nie może przebywać w klasie w czasie przerw międzylekcyjnych
 3. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.
 4. Z pracowni mogą korzystać uczniowie szkoły odbywający w niej zajęcia z języka obcego.
 5. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję, spokojnie bez przepychania i zajmują wcześniej wyznaczone miejsca. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym utrzymuje ład i porządek. Zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany swojego stanowiska.
 6. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik stanowiska (lub użytkownicy, jeżeli przy jednym stanowisku siedzi więcej osób) zobowiązany jest sprawdzić porządek na stanowisku pracy oraz sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować (zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia) a także dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (położenie słuchawek i mikrofonu, itp.).
 7. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowni.
 8. Zabrania się spożywania w pracowni posiłków i napojów.
 9. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni.
 10. Użytkownicy stanowisk obsługują wyłącznie słuchawki z mikrofonem (za zgodą nauczyciela). Bez zgody nauczyciela prowadzącego nie wolno dotykać ani odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, samowolne manipulowanie sprzętem. Wszelkie awarie należy zgłaszać nauczycielowi.
 11. Zabrania się bez zgody prowadzącego zajęcia przynoszenia do pracowni przedmiotów nie będących bezpośrednimi pomocami naukowymi, własnych nośników informacji, magnesów, metali namagnesowanych, pojemników z cieczami i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 12. W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.
 13. Po skończonej pracy należy odłożyć słuchawki z mikrofonem w wyznaczone miejsce, wykonać inne czynności porządkowe, wynikające ze specyfiki zajęć w pracowni językowej.
 14. Opuszczenie pracowni jest możliwe dopiero po pozwoleniu nauczyciela.
Regulamin pracowni fizyko - chemicznej

REGULAMIN PRACOWNI FIZYKO – CHEMICZNEJ

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni 

 1. W pracowni fizycznej uczniowie mogą  przebywać wyłącznie w obecności nauczyciela, ściśle wykonując jego polecenia.
 2. Wszelkie doświadczenia mogą być wykonywane za zgodą nauczyciela.
 3. Na lekcjach ćwiczeniowych uczniowie pracują w grupach. Każda z nich posiada wyznaczonego dyżurnego, odpowiedzialnego za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów, a także za organizację pracy swojego zespołu.
 4. Po skończonym ćwiczeniu grupowi sprawdzają stan przyrządów oraz odnoszą je w wyznaczone miejsce. O wszelkich zauważonych usterkach powinni poinformować nauczyciela.
 5. W czasie wykonywania doświadczeń należy rygorystycznie przestrzegać instrukcji, uwag i wskazówek nauczyciela. 
 6. Uczeń wykonujący ćwiczenie zobowiązany jest nie opuszczać zajmowanego miejsca. Miejsce ćwiczeń uczeń opuszcza tylko za pozwoleniem nauczyciela.
 7. Ze wszelkich przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
 8. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem szkoły, wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem.
 9. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 10. Z pracowni fizycznej nie wolno wynosić żadnych pomocy dydaktycznych.
 11. W pracowni nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
 12. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 13. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię za zgodą nauczyciela, pozostawiając za sobą ład i porządek.
 14. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczących wykonywania ćwiczeń uczniowskich.
Regulamin pracowni komputerowej

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni

Postanowienia ogólne

§1

Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni.

§2

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni.

§3

Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.

 

Przygotowanie do zajęć

§4

Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Przebywanie w pracowni poza godzinami obowiązkowych zajęć wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela prowadzącego zajęcia o obecności osób trzecich.

§5

Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów, odzieży wierzchniej.

§6

Uczniowie pracują na wyznaczonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie mogą również korzystać z własnego sprzętu komputerowego (laptopy, smartfony, czytniki e-booków itp.), po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§7

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Praca na zajęciach

§8

Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§9

Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: otwieranie obudowy komputera, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

§10

Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§11

Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów. Uczniowie mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych.

§12

Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, ściągniętych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

§13

Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.

§14

Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu komputera.

§15

W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:

 • uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
 • propagowania zakazanych przez prawo treści oraz naruszania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
 • rozpowszechniania tzw. spamu,
 • obrażania innych użytkowników Internetu.
 • 16

Szkoła ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§17

Korzystanie z urządzeń drukujących możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, przy wykorzystaniu własnych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności papieru).

§18

Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: odpowiednio wyłączyć komputer.

Postanowienia końcowe

§19

Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

§20

Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

§21

W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły.

Regulaminy

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni

 

§1
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg oraz wniosków 

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność przez zastępcę dyrektora.
 2. Złożenie skargi lub wniosku jest możliwe w każdy dzień roboczy w godzinach  8:00 – 14:00 oraz w czwartek w godzinach 16:00 – 17:00.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przyjmujący skargi i wnioski na żądanie wnoszącego wydaje pisemne potwierdzenie zgłoszenia.
 5. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, zobowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski anonimowe, które nie podlegają rozpatrzeniu.
 8. Rejestr skarg i wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły. 

§2
Kwalifikowanie skarg i wniosków 

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor szkoły.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora szkoły jako skarga lub wniosek, wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego do wyjaśnienia lub uzupełnienia w ciągu 7 dni, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi i wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie przesłać pismem przewodnim zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ, a kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi i wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze lub wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego. 

§3
Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 1. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego każdorazowo upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi lub wniosku sporządza się notatkę stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 3. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
 4. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. 

§4
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 

 1. Skargi oraz wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2.  Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor szkoły ma do tego prawo w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi lub wniosku.
 3. Dyrektor szkoły, jako organ właściwy, zgodnie z art. 239 KPA ma miesiąc na całościowe rozpatrzenie wniosków i skarg, podjęcie działań wyjaśniających oraz udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu skargę lub wniosek. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, termin 30 dni może zostać przekroczony. O ww. fakcie należy pisemnie poinformować zgłaszającego skargę lub wniosek
 4. Skargi i wnioski odnoszące się do pracy dyrektora szkoły są przekazywane w terminie 7 dni od daty wpływu do organu prowadzącego szkołę lub do organu nadzoru pedagogicznego.

 §5
Tryb odwoławczy 

 1. Zgłaszający skargę lub wniosek może wnieść zażalenie na sposób rozpatrzenia skargi do organu prowadzącego szkołę lub do organu nadzoru pedagogicznego.
 2. Zgłaszający skargę lub wniosek może również odwołać się od treści pisemnej odpowiedzi dyrektora szkoły na wniesioną skargę lub wniosek do ww. organów.
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Władysława Jagiełły w Jedlni

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego, aparaty powinny być schowane a na zajęciach edukacyjnych wyłączone i schowane.
 4. Podczas przerw i pobytu na świetlicy, jadalni dopuszcza się możliwość skorzystania telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela świetlicy jedynie w celu pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby.
 5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy z zastrzeżeniem pkt.6.
 6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły skutkowało będzie zatrzymaniem urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.
 8. W przypadku pierwszego złamania zasad po odbiór telefonu zgłasza się uczeń do dyrektora szkoły po zakończonych zajęciach. Przy kolejnych zatrzymany sprzęt odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).
 9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
 10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.