Rekrutacja do oddziałów Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni na rok szkolny 2024/2025

I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

II etap rekrutacji– kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r.:

 1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) otrzymuje 5 pkt.
 2. Kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:
  1. oboje rodziców – 9 pkt;
  2. samotnego rodzica – 9 pkt;
  3. jednego rodzica – 3 pkt.
 3.  W przypadku zadeklarowania pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 6 pkt
Rekrutacja do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni na rok szkolny 2024/2025
Kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r.:
 1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt
 2. dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły – 3 pkt
 3. szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców – 4 pkt
 4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.