Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni

Informacje ogólne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły jest średniej wielkości wiejską szkołą. Swoim obwodem obejmuje okoliczne wsie tj. Adolfin, Brzeziny, Sokoły, Żdżary, Jedlnię, Jedlnię Kolonię, Kieszek, Hutę, Zadobrze i część Kolonki. Organem Prowadzącym jest Gmina Pionki

Misja i wizja szkoły

Misja szkoły — jacy jesteśmy, co robimy obecnie?

 • Promujemy tradycyjny system uznawanych wartości przygotowujący do godnego życia w społeczeństwie.
 • Przygotowujemy do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w rodzinie w pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Stwarzamy wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości.
 • Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemną współpracę oraz pomoc.
 • Kształtujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

Wizja naszej szkoły, to szkoła w której:

Uczniowie:

 • czują potrzebę chodzenia do szkoły, zawsze czynią to chętnie, nie traktują tego jak przykry obowiązek,
 • czują się tu bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością,
 • zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli,
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych,
 • darzą zaufaniem i szacunkiem wychowawców, pracowników oraz rodziców, którzy czynnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • zarówno w szkole jak i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania,
 • uczą się rozróżniać to co dobre i co złe, dokonywać samooceny,
 • potrafią też z potrzeby serca pracować na rzecz społeczności szkolnej, a także dla własnej wsi i jej mieszkańców.

Rodzice:

 • współtworzą wraz z Radą Pedagogiczną obraz “szkoły otwartej”,
 • uczestniczą w procesie wychowania dzieci, pomagają im w nauce, współpracują z nauczycielami,
 • mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły.

Nauczyciele:

 • są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji.
 • wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na potrzeby uczniów.
 • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców,
 • atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania. Potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia , zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata. Służą uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.

Dyrektor:

 • jest kompetentny i sprawnie organizuje pracę szkoły,
 • jest dobrym gospodarzem,
 • jako dobry pedagog wykazuje się kulturą osobistą życzliwością, otwartością oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • postępuje sprawiedliwie i konsekwentnie,
 • troszczy się o nauczycieli oraz uczniów,
 • umie współpracować ze środowiskiem,
 • stara się o najwyższą jakość nauczania.

Szkoła jest przyjazna uczniom, ponieważ:

 • uświadamia wychowankom przynależność do wspólnoty narodowej,
 • kultywuje polskie tradycje,
 • uczy szacunku do historii Polski, ukazuje współczesne oblicze Ojczyzny,
 • zapewnia uczniom profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • dysponuje należycie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi oraz salą gimnastyczną co zachęca uczniów do zdobywania wiedzy i umożliwia im prawidłowy rozwój fizyczny.
 • przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie,
 • ułatwia start w dorosłe życie, bowiem wyposaży go w gruntowną wiedze ogólną, kształtuje otwartość umiejętność myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego.
 • uświadamia uczniom potrzebę wiedzy.
 • uczy samodzielności w rozwiązywaniu problemów.
 • uczy wiary we własne siły.

Model absolwenta

Nasz absolwent:

 • ma poczucie własnej godności i wartości
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • radzi sobie ze stresem
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • ma poczucie humoru
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie

Oferta edukacyjna

W szkole odbywają się zajęcia edukacyjne określone podstawą programową nauczania ogólnego według programów nauczania wybranych przez nauczycieli. Programy te opracowane są przez innych autorów i modyfikowane przez nauczycieli, najczęściej w zakresie dostosowania do szkolnych zasad oceniania. Zajęcia odbywają się w trybie jednozmianowym w godzinach 8:00 – 14:25.
Już od oddziałów zerowych, według szkolnego planu nauczania, dzieci uczą się języka angielskiego a od klasy siódmej dodatkowego niemieckiego.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań (teatralne, fotograficzne, biologiczne, taneczne, plastyczne, języka niemieckiego, sportowe). Szkoła nie zapomina również o dzieciach mających trudności w nauce i dla nich organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Odbywają się również zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapewniona jest także pomoc logopedyczna i pedagogiczno-psychologiczna. W szkole działa Samorząd uczniowski i Koło wolontariatu.

Kadra pedagogiczna i pozostali pracownicy

Kadrę dydaktyczną stanowi trzydziestu nauczycieli w tym dwudziestu dwóch dyplomowanych, pięciu mianowanych, dwóch kontraktowych i jeden stażysta. Szkoła zatrudnia również sześciu pracowników obsługi i jednego administracji. Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor i jeden wicedyrektor.

Baza szkoły

Budynek szkoły można podzielić na dwie części, starszą wybudowaną przed II wojną światową z dobudowanym w latach dziewięćdziesiątych skrzydłem oraz nowszą oddaną do użytku w 2008 r. W całym kompleksie do celów dydaktycznych szkoła ma do dyspozycji osiemnaście sal lekcyjnych, w tym jedną pracownię komputerową z 24 stanowiskami uczniowskimi i pracownię językową wyposażoną w  nowoczesny system audio. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, jedną małą w starej części oraz drugą dużą mieszczącą pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej wraz z antresolą. W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią oraz świetlica z punktem wydawania posiłków. W tym roku rozpoczęto również tworzenie pracowni do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W sześciu salach znajdują się tablice interaktywne (w tym w dwóch salach oddziałów przedszkolnych), w czterech natomiast systemy audiowizualne.

Całą szkołę obejmuje zarządzana sieć komputerowa, częściowo oparta o połączenia kablowe a częściowo o łączność radiową wraz z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Szkoła posiada utwardzone: plac szkolny oraz parking dla pracowników i rodziców. Tuż przy szkole znajduje się plac zabaw pozyskany z programu Radosna Szkoła.