Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni na rok szkolny 2020/2021

I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

 II etap rekrutacji – kryteria określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

 1. Kandydatowi, którego rodzeństwo uczęszcza już do oddziału przedszkolnego lub szkoły (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;
 2. Kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:
  1. oboje rodziców            – 9 pkt
  2. samotnego rodzica      – 9 pkt
  3. jednego rodzica           – 3 pkt

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

 od 10 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

od 17 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2020 r. godz. 1400

21 kwietnia 2020 r. godz. 1400

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 3 kwietnia 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r.

od 22 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2019 r. godz. 1400

27 kwietnia 2020 r. godz. 1400

 

REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W JEDLNI

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

 1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt. ;
 2. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni – 3 pkt. ;
 3. Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców – 4 pkt. ;
 4. W  obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata

od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.

od 30 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 marca 2020 r. do 17 marca 2020 r.

od 9 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca 2020 r. godz. 1200

14 kwietnia 2020 r. godz. 1200

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.

od 15 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

26 marca 2020 r. godz. 1200

20 kwietnia 2020 r. godz. 1200

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice składają oświadczenia.

Poniżej wzory wniosków i zgłoszenia.

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy) 
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci z poza obwodu szkoły)
 3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej PSP w Jedlni (zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły)