REKRUTACJA  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W JEDLNI

I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

II etap rekrutacji – kryteria określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

 1. Kandydatowi, którego rodzeństwo uczęszcza już do szkoły podstawowej  – 5 pkt.;
 2. Kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:
  1. oboje rodziców            – 9 pkt
  2. samotnego rodzica     – 9 pkt
  3. jednego rodzica           – 3 pkt

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2019 r.

do 27 marca 2019 r.

od 10 kwietnia 2019 r.

do 15 kwietnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

od 16 kwietnia 2019 r.

do 17 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2019 r.

do godz. 1500

18 kwietnia 2019 r.

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 2 kwietnia 2019 r.

do 5 kwietnia 2019 r.

od 19 kwietnia 2019 r.

do 25 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2019 r.

do  godz. 1500

26 kwietnia 2019 r.

do godz. 1500

REKRUTACJA  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W JEDLNI

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -5 pkt. ;
 2. dziecko uczęszczało do placówki wychowania  przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły – 3 pkt. ;
 3. szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców – 4 pkt. ;
 4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

od 1 kwietnia 2019 r.

do 9 kwietnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2019 r.

do 19 marca 2019 r.

od 10 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2019 r.

do godz. 1500

12 kwietnia 2019 r.

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 21 marca 2019 r.

do 26 marca 2019 r.

od 15 kwietnia 2019 r.

do 18 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 marca 2019 r.

do godz. 1500

19 kwietnia 2019 r.

do godz. 1500

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice składają oświadczenia.

Poniżej wzory wniosków i zgłoszenia:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy) 
 2. Wniosek o kontynuację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym PSP w Jedlni)
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci z poza obwodu szkoły)
 4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej PSP w Jedlni (zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły)
Close Menu
Zamknij panel