Bezpieczna i przyjazna szkoła. Gdzie szukać pomocy?

W naszej szkole od zawsze wiele działań i uwagi poświęca się bezpieczeństwu uczniów w szkole oraz poza jej murami. Świadczy o tym szeroki wachlarz działań  podejmowanych przez dyrekcję oraz nauczycieli we współpracy z Radą Rodziców celem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej. Bezpieczeństwo to fundament działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, które systematycznie podlegają ewaluacji. Od kilku lat w szkole zostały opracowane i praktycznie funkcjonują: Procedury Postępowania Nauczycieli i Pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlnii w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Na początku każdego roku szkolnego ten dokument podlega aktualizacji przez pedagoga szkolnego, a  uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły zostają zapoznani z jego treściami do końca września danego roku szkolnego.  W szkole udostępniona jest również baza danych zawierająca dane placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej  uczniom i rodzicom w trudnych życiowo sytuacjach.

Procedury w PSP Jedlnia.

Gdzie szukać pomocy ?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Antynarkotykowy telefon zaufania    801 199 990

*Uzależnienia behawioralne 801 889 880

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Radomiu

* 116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży 12.00-22.00 lub www.116111.pl/napisz 

*Fundacja ITAKA  całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. Telefon: 800 70 22 22, www.liniawsparcia.pl

*Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100   www.800100100.pl

*Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- 800 121 212

Rzecznik Praw Dziecka

Bezpieczna szkoła telefon:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

0 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN

0 801 120 002 Niebieska Linia (przemoc w rodzinie) Drugi numer (0-22) 666 00 60 

0 800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna

0 801 109 696 Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”