Koncepcja pracy Publiczny Zespół Szkół w Jedlni

 

Koncepcja  pracy  Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni

 

NA  OKRES  PIĘCIU  LAT  ( 2012-2017 )

 

 

„ NASZA  SZKOŁA  TO  NASZ  WSPÓLNY  DOM”

 

 

 1. I.CELE  SZKOŁY :

   

 1. 1.cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:
  1. promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
  2. rozwijać samodzielność uczniów
  3. podnosić jakość nauczania i uczenia się.
 1. 2.cele etapowe  i operacyjne :
 1. wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce

b)   dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować do podjęcia nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

 c) włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.

 1. II.MISJA   SZKOŁY:

      Publiczny Zespół Szkół to miejsce :

 • poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 • sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 • przygotowania uczniów- wychowanków do:

–  zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom     

            dorosłego życia;

      –  świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;

          dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;

          korzystania ze źródeł informacji;

          wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;

          poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;

          uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

            – uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców,lecz dla  życia.

 1. III.MODEL  ABSOLWENTA 

      NASZ ABSOLWENT:

 • ma poczucie własnej godności i wartości
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • radzi sobie ze stresem
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • ma poczucie humoru
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie
 1.  NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE :
 2. V.MOCNE  STRONY  SZKOŁY:
 • uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

 

V.1      EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE SZKOŁY

 1. 1.Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i w gimnazjum
 2. 2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

1.3.    Uczniowie są aktywni

 1. 3.Respektowane są normy społeczne

    V.2 PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia  realizację podstawy programowej

 Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Nauczyciele systematycznie realizują projekty unijne, prowadzą kółka zainteresowań, zajęcia indywidualne i zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa biblioteka i świetlica szkolna.

Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań  uczniów, a także pomaga przezwyciężać trudności w nauce. Jest systematyczne monitorowana i modyfikowana. Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową.

 Uczniowie rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo  w zajęciach i spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, wystawach, a także zwiedzanie zabytków.

W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi wraz ze znajomością kultury i obyczajów państw UE i świata ( j. angielski i j. niemiecki).

Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc udział w ogólnopolskich programach między innymi:,,Szklanka mleka”, ,,Ratujemy i uczymy się ratować”.

 Na zajęciach, apelach,  lekcjach z wychowawcą wiele tematów poświęca się zdrowemu stylowi życia i zachowaniom proekologicznym.

Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych  i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy nauczania, które są zgodne z podstawą programową. Procesy edukacyjne  są monitorowane i doskonalone.

Prowadzony jest nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna zgodnie z planem.

Dwa razy w danym roku szkolnym dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru. Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne z obowiązującą podstawą programową. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność i indywidualizację nauczania (akademie, konkursy, akcje charytatywne, zawody sportowe, itp.).Informacje o postępach w nauce motywują uczniów oraz  pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się ( udział w kółkach zainteresowań, zajęcia z pedagogiem, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia logopedii.

Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów, a WSO jest dostępny na szkolnej stronie internetowej.

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

W szkole powołane są zespoły przedmiotowe, które wspólnie planują i  korelują działania oraz analizują efekty pracy. Nauczyciele wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych i  ustaleń między nauczycielami.

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.  Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości akceptowany jest przez społeczność szkolną. Podczas zajęć nauczyciele uczą:

– zasad dobrego wychowania;

– szacunku do innych i samego siebie;

– szanowania odmiennych poglądów (np. akceptowanie odmienności wyznaniowej, rasowej, kulturowej)

– stosowania zwrotów grzecznościowych

– umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.

Stwarzane są warunki do samorządnego działania poprzez organizację apeli i akademii, wybory samorządowe, pomocy koleżeńskiej. Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na zajęciach.

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. 

Uczniowie mają szerokie możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania a także w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne.

 

V.3  FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

3.1. Wykorzystywanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, leśniczówkami, Parafią oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy.

Szkoła organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (np. wyprawka szkolna, dofinansowanie zapomogi).

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Uczniowie  klas III gimnazjum i nauczyciele są systematycznie zapraszani na spotkania w szkołach ponadginazjalnych. Szkoła kształtuje pożądany model absolwenta realizując koncepcję pracy szkoły i promując wyróżniających się uczniów (strona internetowa, prasa lokalna,).

3.3. Promowana jest wartość edukacyjna

Szkoła posiada stale aktualizowaną stronę internetową. Z dużym sukcesem i systematyczne realizowane są projekty unijne, a ich efekty opisywane w prasie lokalnej.  Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych. W organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach i spotkaniach zawsze są obecni zaproszeni goście i rodzice.

3.4. Rodzice są partnerami szkoły

Szkoła na bieżąco informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym także rodziców. Znane są rodzicom plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także wizja i plan rozwoju szkoły. Nauczyciele i dyrekcja wspierają rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu, oraz wspólnie podejmowane są działania wspierające jego rozwój. Rodzice angażowani są w proces ewaluacji wewnętrznej szkoły i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez szkołę. Pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, uczestnicząc w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami. Dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu i realizacji planu rozwoju szkoły.

V.4 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach

Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną i efektywną  współpracę pomiędzy nauczycielami.

Wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna dobrze współpracuje na polu zawodowym. W zakresie WDN nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, pozyskują wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji wewnętrznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, oceniają  programy i podręczniki , opracowują procedury obowiązujące w szkole, ewaluują programy, WSO i Statut.

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z  nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej służą do wprowadzania zmian mających  pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły. Nauczyciele uczą zgodnie z kwalifikacjami, a część z nich posiada  kwalifikacje w dwóch, a nawet w trzech kierunkach. Nauczyciele realizują odpowiedzialnie plany awansu  i doskonalenia zawodowego. Nauczyciele na zajęciach wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne i techniki.

4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i  systematycznie jest modernizowana. Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie. Wzbogacana jest oferta czytelnicza o nowe woluminy. Szkoła posiada pracownię komputerową i Internet. Bogate wyposażenie w sprzęt sportowy i zaplecze  wpływają w dużym stopniu na prowadzenie ciekawych zajęć i rozwijanie zainteresowań sportem wśród uczniów.

 


VI.      KIERUNKI  ZMIAN  KONIECZNYCH  I  POŻĄDANYCH :

 

OBSZAR DZIAŁAŃ

ZMIANY KONIECZNE

( obowiązkowe działanie)

ZMIANY POŻĄDANE

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.

– opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia;

– wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi;

– umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

– stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć;

– opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z uczniem  z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej  bardzo słabym, w tym powołanie zespołu ds. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami

– stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach nauki;

– propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;

– rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska).

2.Procesy zachodzące

    w szkole

– modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów;

– umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych  projektora,  prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia np. metodą projektu, metodą problemową

– dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów;

– modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców

3. Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

– udoskonalenie procesu przepływu informacji :

szkoła-rodzice,

wypracować wspólnie z rodzicami zasady przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy;

– pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców;

– zaplanowanie  promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy też forum.

– wzmocnienie  współpracy z PPP w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– zaangażowanie większej liczby rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych,

– współpraca ze szkołami artystycznymi w celu rozwijania talentów ucznia;

– wzmocnienie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez współpracę szkoły z fundacjami, stowarzyszeniami i wolontariatami;

– wykorzystanie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi poprzez organizowanie zjazdów, spotkań, itp.;

– pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje placówki

4. Zarządzanie szkołą

– stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji

–  wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia

– organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe, w odpowiednio przystosowanej do tego sali;

– aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka

 

VII.    EWALUACJA  KONCEPCJI :

 

  1. wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
  2. sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym
  3. wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
  4. opinie rodziców;
  5. ocena i modyfikacja koncepcji.
 1. VIII.ZAŁĄCZNIKI :

    

 

   1. Plan pracy szkoły na dany rok szkolny
   2. program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.