You are currently viewing UWAGA!!! Rusza konkurs na projekt logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni

UWAGA!!! Rusza konkurs na projekt logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Absolwenci

Jak już pewnie Wam wiadomo od 01 września pojawi się na naszym terenie nowa jednostka oświatowa a mianowicie Publiczne Przedszkole w Jedlni. Przedszkole wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. Władysława Jagiełły w Jedni utworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni. Podobnie jak szkoła podstawowa tak i zespół chciałby posługiwać się własnym niepowtarzalnym znakiem graficznych, czyli logo. Dlatego też Dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców ogłasza Konkurs “Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni”. Gorąco zachęcamy wszystkich do wzięcia w nim udziału a poniżej przedstawiamy regulamin wraz załącznikami.

 

Regulamin Konkursu
„Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni”

I. ORGANIZATOR  KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu „Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni” zwanego dalej konkursem jest Dyrektor i Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni (dzieci, rodzice, absolwenci szkoły).
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych popartą pisemnym oświadczeniem (załącznik 1).
 5. Warunkiem uczestnictwa jest również podpisanie przez uczestnika/ów konkursu, bądź jego/ich prawnego opiekuna zobowiązania do podpisania Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych (załącznik 2) w przypadku jego wygrania.

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Projekty konkursowe wykonane ręcznie należy zeskanować i jako plik graficzny przesłać pocztą elektroniczną.
 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • składać się :
   • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
   • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
   • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Prace należy przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną na adres poczta@jedlnia.edu.pl Wiadomość powinna zatytuowana Logo ZSP – Konkurs a w treści zawierać: imię i nazwisko autora, adres, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz zobowiązanie do podpisania Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania konkursu o brzmieniu:
  Zobowiązuję się do podpisania Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania konkursu.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać do dnia 16. 08. 2021r. pocztą elektroniczną na adres poczta@jedlnia.edu.pl, oświadczenia natomiast w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Projekty będą ocenianie zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 3. czytelność i funkcjonalność projektu,
 4. estetyka wykonania projektu.

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową w składzie:

 1. Wicedyrektor szkoły
 2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (plastyk)
 3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Planowana data ogłoszenia wyników 20.08.2021r.
 3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

Załączniki:

 1.  Załącznik 1 – Oświadczenia i klauzula informacyjna
 2. Załącznik 2 – Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych