Trzecioklasisto, co powinieneś wiedzieć o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Zamieszczamy fragmenty zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pełny tekst znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 19
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 06 lutego 2012 roku
w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013

Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z 2002 r. ze zm.) oraz § 16 pkt 1 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, na rok szkolny 2012 / 2013 :

1) w okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie:

a) od 14 maja od godz. 10:00 do 25 maja do godz.1300 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych,

b) od 22 czerwca od godz.1000 do 26 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół;

2) terminy rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, na rok szkolny 2012/ 2013:

a) od 29 czerwca od godz. 11:00 do 2 lipca do godz. 14:00 kandydaci składają do (nie więcej niż trzech) szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru,

b) od 2 lipca godz. 14:00 do 5 lipca godz. 14:00 szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur,

c) do 5 lipca do godz. 14:00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły,

d) 5 lipca od godz. 14:00 do 9 lipca do godz. 14:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

e) 9 lipca godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc,

f) od 10 lipca do 12 lipca szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą do szkół, które nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad w regulaminie szkoły,

g) 12 lipca godz. 1530 dyrektorzy szkół, a w przypadku miast, w których jest elektroniczne wspomaganie, administratorzy systemów elektronicznego wspomagania rekrutacji, przesyłają, odpowiednio do Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie lub do właściwej Delegatury, informacje o liczbie kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach,

h) od 27 sierpnia do 31 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację do szkół, które nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad w regulaminie szkoły,

i) szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego;

3) ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

– języka polskiego,
– historii i wiedzy o społeczeństwie,
– matematyki,
– przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
– należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14) ;

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły:

– 18 punktów – stopień: celujący
– 14 punktów – stopień: bardzo dobry
– 10 punktów – stopień: dobry
– 6 punktów – stopień: dostateczny
– 2 punktów – stopień: dopuszczający

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,

3 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół , niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

2 punkty – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

do 6 punktów – liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

– 6 punktów – stopień: celujący
– 5 punktów – stopień: bardzo dobry
– 4 punkty – stopień: dobry
– 3 punkty – stopień: dostateczny
– 2 punkty – stopień: dopuszczający.