You are currently viewing Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni na rok szkolny 2021/2022

I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

II etap rekrutacji – kryteria określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

 1. Kandydatowi, którego rodzeństwo uczęszcza już do oddziału przedszkolnego lub szkoły (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;
 2. Kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:
  • oboje rodziców – 9 pkt
  • samotnego rodzica – 9 pkt
  • jednego rodzica – 3 pkt

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pionki nr 5a/2021 i 5b/2021 z 29.01.2021 r. określony zostaje harmonogram postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do przedszkola/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 01.03.2021 12.03.2021
2. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2021 26.03.2021
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29.03.2021 31.03.2021
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 01.04.2021 do godz. 13:00
5. Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez rodzica kandydata 01.04.2021 09.04.2021
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
12.04.2021 do godz. 13:00
7. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 10.05.2021 14.05.2021
8. Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 17.05.2021 18.05.2021
9. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 19.05.2021 do godz. 13:00
10. Postępowanie uzupełniające – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 19.05.2021 20.05.2021
11. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
21.05.2021 do godz. 13:00

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1a. Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata 01.03.2021 12.03.2021
1b. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2021 12.03.2021
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15.03.2021 15.03.2021
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
16.03.2021 do godz. 12:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 17.03.2021 22.03.2021
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
23.03.2021 do godz. 12:00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 29.03.2021 02.04.2021
7. Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym 06.0.4.2021 08.04.2021
8. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
09.04.2021 do godz. 12:00
9. Postępowanie uzupełniające –  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 12.04.2021 13.04.2021
10. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
14.04.2021 do godz. 14:00

Wzory wniosków i zgłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy)
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej PSP w Jedlni (wniosek dla dzieci z poza obwodu szkoły)
 3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej PSP w Jedlni (zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły)