You are currently viewing Regulamin szkolnego konkursu na komiks pt.” Konstytucja 3 maja”

Regulamin szkolnego konkursu na komiks pt.” Konstytucja 3 maja”

Regulamin szkolnego konkursu na komiks pt.” Konstytucja 3 maja”

I

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni.
 2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

II

Cele i przedmiot konkursu

1.Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowania formą komiksu wśród dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie wiedzy i rozbudzanie świadomości na temat polskiej historii narodowej.
 • Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności twórczych.
 • Umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów artystycznych.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu, będącego nawiązaniem do wydarzeń uchwalenia i obchodów Konstytucji 3 maja.

3. Materiały pomocnicze znajdują się na stronach internetowych: https://www.storyboardthat.com/pl/tw%c3%b3rca-storyboardu oraz www.komiksy-ekonomiczne.pl

III

Wymagania dotyczące prac konkursowych

1.Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.

2. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 100 x 70 cm.

3. W nagłówku komiksu należy umieścić tytuł.

4. Wszystkie prace konkursowe muszą być podpisane: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

5. Przesłana praca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, niepublikowaną wcześniej.

6. Jury konkursowe przy ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • wartość plastyczna
 • poprawność językowa
 • ciekawe ujęcie tematu
 • indywidualny charakter pracy i ogólny wyraz artystyczny
 • oryginalność
 • Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, która pozostaje w dyspozycji organizatora.

IV

Zasady udziału w konkursie

 1. Czas trwania konkursu: 29.04.2020 – 13.05.2020 r.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8.
 3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 4. Prace należy przesłać drogą mailową jako załącznik lub załączniki na adres: www@jedlnia.edu.pl z dopiskiem “komiks”.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnej stronie internetowej.
 6. Chęć uczestnictwa w konkursie zgłaszamy na adres mailowy p. Roberta Lubczyńskiego – lubczynski.robert@jedlnia.edu.pl V

 V

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni, Jedlnia 93, 26-670 Pionki.

VI

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i komisji konkursowej.