Regulamin projektu “Edukacja przyszłości – trendy i zmiany” i wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia

Dofinansowane przez UE

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie „ Edukacja przyszłości – trendy i zmiany”

 1. W projekcie biorą udział uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
 2. Udział w zagranicznej mobilności jest dobrowolny. Uczeń może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w programie.
 3. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się Regulaminem Rekrutacji dla osób wyjeżdżających.
 4. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w szkole uczestniczącej w Projekcie.
 5. Rekrutacja Uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną.
 6. Każda osoba chcąca brać udział musi wypełnić ankietę – Ankieta zgłoszenia potencjalnego uczestnika.
 7. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
 8. Lista zakwalifikowanych Uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zajęć.
 9. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu.
 10. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 11. Uzasadnione przypadki, o których mowa w p. 10 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 12. Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym Szkolnego koordynatora nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem zajęć.
 13. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora szkoły. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany odpowiednio uczeń z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.
 14. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu, tj. przede wszystkim opuszczania zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia (powyżej 20%) lub nieodpowiedniego zachowania podczas zajęć. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Dyrektor Szkoły.
 15. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
  • udziału w bezpłatnych zajęciach zaplanowanych w Projekcie;
  • wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu;
  • zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Projektu bądź jego udziału w Projekcie, które będą rozpatrywane przez Koordynatora projektu;
 16. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  • przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  • systematycznego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika przewidziane w ramach Projektu;
  • wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu;
  • poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz po zakończeniu;
  • potwierdzenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności;
  • usprawiedliwienia uzasadnionej nieobecności spowodowanej np. chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W przypadku choroby oraz innych nieobecności z przyczyn losowych – pisemne wyjaśnienie (w przypadku niepełnoletnich uczniów – rodzica lub opiekuna prawnego);
  • w przypadku opuszczania zajęć bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia, istnieje możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników projektu;
  • niezwłocznego poinformowania Szkolnego koordynatora i Dyrektora o rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Uczestnika projektu (np. w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w Projekcie). W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach, które podpisuje wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.
 17. Każda osoba po powrocie musi wypełnić ankietę ewaluacyjną.
 18. Uczestnicy projektu muszą aktywnie upowszechniać projekt i zdobyte w nim doświadczenie.
 19. Obowiązkiem uczestnika wyjazdu jest wypełnienie raportu końcowego w terminie podanym w umowie zawartej między organizacją wysyłającą a uczniem.
 20. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
 21. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Dyrektora Szkoły.
 22. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
 23. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Dyrektora.
 24. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, o których Uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Beneficjent – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni.
 • Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu.

REGULAMIN WYJAZDU NA ZAGRANICZNE KURSY I SZKOLENIA

 1. Uczestnicy zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki gdzie kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.
 2. Pakowanie bagaży oraz wsiadanie do środków transportu odbywa się pod opieką inadzorem opiekunów.
 3. W środkach transportu, po zajęciu miejsc zostaje ponownie sprawdzona lista obecności.
 4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).
 5. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
 6. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
 7. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.
 8. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych.
 9. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.
 10. Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (jeżeli taka możliwość zaistnieje) może nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki, na plaży przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna.
 11. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki.
 13. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
 14. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży.
 16. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
 17. Uczestnik pod nadzorem opiekuna może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). W przeciwnym razie kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za dawkowanie leków według zaleceń lekarza /rodziców/ prawnych opiekunów.