You are currently viewing Regulamin organizacji ruchu na placu szkolnym przy Publicznym Zespole Szkół w Jedlni

Regulamin organizacji ruchu na placu szkolnym przy Publicznym Zespole Szkół w Jedlni

Regulamin organizacji ruchu na placu szkolnym przy Publicznym Zespole Szkół w Jedlni

 

                   §1. Podział placu szkolnego

 1. Plac szkolny przy PZS w Jedlni podzielono na pięć stref A, B, C, D, E co obrazuje rysunek poniżej.

       regulamin placu szkolnego

        2. Strefy zostały odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.

§2. Opis wydzielonych stref placu szkolnego

 1. Strefa A – część utwardzonej części placu szkolnego – jest to strefa po której mogą się poruszać jedynie piesi w rozumieniu Kodeksu Ruchu Drogowego
 2. Strefa B – pozostała część utwardzona placu szkolnego – jest to strefa, na której obowiązuje całkowity zakaz ruchu, zarówno kołowego jak i pieszego, z wyłączeniem:
  1. autobusu szkolnego
  2. pojazdów pracowników, na czas dojazdu do Strefy C
 3. Strefa C – wyznaczona za pomocą oznakowania poziomego część utwardzonej części placu szkolnego oraz wydzielona część placu nieutwardzonego – strefa parkowania dla pracowników szkoły
 4. Strefa D – wydzielona część nieutwardzonego placu szkolnego – strefa parkowania dla rodziców, opiekunów prawnych i pozostałych odwiedzających szkołę.
 5. Strefa E – wydzielona część nieutwardzonego placu szkolnego – teren zielony, obowiązuje zakaz ruchu kołowego.

       §3. Zasady ruchu pieszych i rowerzystów

 1. Piesi na teren placu szkolnego mogą wchodzić i wychodzić  jedynie poprzez furtkę.
 2. Piesi poruszają się jedynie w wyznaczonej strefie (§2. p.1)
 3. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz poruszania się rowerem.
 4. Osoby dojeżdżające rowerem, zobowiązane są do wejścia na teren szkoły furtką i przeprowadzania roweru do miejsca parkowania korzystając  z  wyznaczonej strefy ruchu pieszych.

§4. Zasady ruchu pojazdów

 1. Na utwardzonej części palcu szkolnego (Strefa B) obwiązuje całkowity zakaz poruszania się:
  1. pojazdami kołowymi z wyłączeniem pojazdów wymienionych w §2. p.2a,2b,
  2. ruchu pieszych, wyłączając czas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego.
 2. Pracownicy szkoły po wjechaniu ta teren szkolny bramą główną mają obowiązek zaparkowania pojazdów w wyznaczonej do tego Strefie C.
 3. Inni kierujący mają obowiązek parkowania pojazdów w wyznaczonej Strefie D.
 4. Rodzice oraz inne osoby dowożące i odwożące dzieci ze szkoły mają obowiązek zaparkowania w wyznaczonej strefie D a następnie doprowadzenie do budynku lub odprowadzenie dzieci z budynku szkoły poruszając się po wyznaczonej strefie pieszych (Strefa A).

                                                                                        §5.

1.Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z terenu szkolnego i nie stosują się do obowiązującego regulaminu.

                                                                                     §6.

1.W przypadku  zaistnienia niekorzystnych warunków meteorologicznych dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zamknięcia placu szkolnego.

                                                                       §7.

 1.Wszystkie osoby korzystające z placu szkolnego oświadczają, że zapoznały się z powyższym regulaminem i będą go przestrzegać.

                                                                                   §8.

1.W przypadku złamania przepisów regulaminu dotyczącego poruszania się na terenie szkoły ( ruch pieszy, ruch kołowy) będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń.