You are currently viewing Monitoring wizyjny w PSP w Jedlni

Monitoring wizyjny w PSP w Jedlni

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły z dniem 1 września 2020 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni uruchomiony zostanie monitoring wizyjny. Monitoringiem zostanie objęty teren szkolny, tj. plac szkolny przed frontem budynków szkoły, parking, plac zabaw oraz część terenu za budynkiem szkoły. Szczegółowo przestrzeń monitorowaną przedstawia obraz poniżej. Przestrzeń tę oznaczono kolorem niebieskim.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych  zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych – p. Marta Stachowicz pod adresem e-mail: iod@jedlnia.edu.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe poprzez monitoring wizyjny będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie art. 6 ust. 1 f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa osób w obszarze objętym monitoringiem).
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni zlokalizowane pod adresem Jedlnia 93, 26-670 Pionki.
 3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: obszar wokół instytucji.
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników, gości, klientów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
 • na wniosek osób trzecich; zgodnie z regulaminem
 • na wniosek organów prowadzących postępowania; zgodnie z regulaminem
 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Jednakże w przypadku, w którym nagranie obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z regulaminem monitoringu na pisemny wniosek).
 3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości wejścia na teren objęty monitoringiem.