Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni na rok szkolny 2022/2023

I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

II etap rekrutacji – kryteria organu prowadzącego

 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej
  (w przypadku ubiegania się o przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole)
 • kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania
  pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania
  nauki w trybie dziennym:
  a) oboje rodziców
  b) samotnego rodzica
  c) jednego rodzica
 • deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin