Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jedlni

Załącznik do Uchwały nr III/2022/2023

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni.
 2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:
  1. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni,
  2. statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni,
  3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni,
  4. radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców,
  5. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danego oddziału,
  6. zebraniu – należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów oddziału,
  7. przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców,
  8. prezydium – należy przez to rozumieć prezydium Rady Rodziców,
  9. komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców,
  10. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów uczniów szkoły oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem szkoły,
  11. nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni,
 3. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.
 4. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. Rada może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II
Cele rady rodziców

§2

Rada Rodziców, zwana dalej radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 4. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły.
 5. Wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.

Rozdział III
Zadania i kompetencje rady rodziców

§3

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania                o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu          z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Rada może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.      Z wnioskami i opiniami może występować do:
  1. dyrektora szkoły,
  2. rady pedagogicznej,
  3. samorządu uczniowskiego,
  4. organu prowadzącego szkołę,
  5. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 4.  Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia.
 5. Rada ma prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny (art. 6a ustawy Karta Nauczyciela), – prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).
 6. Rada wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego. Rada powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Brak opinii rady nie wstrzymuje postępowania awansowego.
 7. Rada opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Rada w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
 8. Rada na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły  (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 9. Rada opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 10. Rada opiniuje wprowadzenie do szkoły eksperymentu pedagogicznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
 11. Rada opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 12. Rada ma prawo delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora (dwie osoby).
 13. Rada dokonuje wyboru ubezpieczyciela dla uczniów.
 14. Rada ma prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) (art. 108a ustawy Prawo oświatowe).

Rozdział IV
Struktura rad oddziałowych, rady rodziców oraz komisji rewizyjnej

 §4

Struktura i organizacja rady oddziałowej:

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców jest zebranie rodziców danego oddziału.
 2. Pierwsze zebranie zwołuje dyrektor w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
 3. Pierwszemu zebraniu przewodniczy wychowawca danego oddziału.
 4.  Podczas pierwszego zebrania rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów:
  1. przewodniczącego rady oddziałowej
  2. zastępcy przewodniczącego rady oddziałowej
  3. skarbnika rady oddziałowej
 5. Przewodniczący rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w radzie rodziców na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu oraz:
  1. reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową w radzie rodziców,
  2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
  3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,
  4. informuje rodziców danego oddziału o działaniu rady rodziców i prezydium.
 6. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów danego oddziału, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
 7.  Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym rady rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

§5

Struktura i organizacja rady rodziców:

 1.  Rada rodziców składa się z przedstawicieli ogółu rodziców szkoły.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców danego oddziału.
 3. Pracami rady rodziców kieruje prezydium, w którego skład wchodzi:
  1. przewodniczący,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. skarbnik,
  4. sekretarz,
  5. członkowie prezydium.
 4. Kadencja rady rodziców trwa do dnia wyboru nowej rady rodziców.
 5. W razie ustania członkostwa w prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 6. Rada może odwołać prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
 7. Członkowie prezydium są upoważnieni do podejmowania decyzji, uchwał i wniosków w imieniu rady rodziców w okresie między zebraniami.
 8. Na najbliższym zebraniu rady przewodniczący informuje rodziców o podjętych przez prezydium uchwałach, decyzjach i wnioskach w okresie między zebraniami.

§6

Organem sprawującym kontrolę nad działalnością rady rodziców jest komisja rewizyjna. Skład komisji rewizyjnej:

 1. Przewodniczący
 2. Członkowie – 2 osoby.

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie raz w roku całokształtu działalności finansowej rady rodziców;
 2. przedstawianie radzie informacji i wniosków z przeprowadzonych kontroli;
 3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego rady rodziców;                                                                                               

Rozdział V
Tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych, rady rodziców, komisji rewizyjnej

§7

 Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1.  Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym oddziale w każdym roku szkolnym.
 2. Wybory przeprowadza wychowawca oddziału.
 3. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej (1-2 osoby)
  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  3. rozdanie kart do głosowania,
  4. nadzorowanie przebiegu głosowania,
  5. podanie wyników głosowania.
 4. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rady oddziałowej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 8. Głos jest ważny, jeśli na karcie do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż trzech.
 9. Przewodniczącym rady oddziałowej zostaje kandydat z największą liczbą głosów. Kolejne wyniki decydują o pozostałych funkcjach w radzie oddziałowej, kolejno: zastępcy przewodniczącego, skarbnika.
 10. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 11. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania w trybie określonym w ust. 2-10.
 12. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który przekazuje przewodniczącemu rady rodziców.
 13. Komisja skrutacyjna nie bierze udziału w wyborach.

§8

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady rodziców:

 1. W pierwszym zebraniu rady rodziców uczestniczą wszyscy członkowie rad oddziałowych. W kolejnych posiedzeniach rady biorą udział przewodniczący rad oddziałowych oraz członkowie prezydium, komisji rewizyjnej.
 2. Rada na pierwszym zebraniu wybiera skład prezydium Rady Rodziców.
 3. Osobą przewodniczącą pierwszemu posiedzeniu rady jest dyrektor.
 4. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów prezydium rady rodziców:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej (2 osoby),
  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania.
 5. Zadania komisji skrutacyjnej:
  1. rozdanie kart do głosowania,
  2. przeliczenie głosów,
  3. podanie wyników głosowania,
  4. sporządzenie protokołu.
 6. Wybory prezydium rady rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 7. Kandydaci do prezydium rady rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 8. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 9. Głos jest ważny, jeśli na karcie do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż trzech.
 10. Za wybranych do prezydium  uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 11. Przewodniczącym rady rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów. Kolejne wyniki decydują o pozostałych funkcjach w radzie rodziców, kolejno: zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.
 12. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze członków prezydium rozstrzyga kolejna tura wyborów w trybie określonym w ust. 3-9.
 13. Wybrane prezydium zbiera się niezwłocznie i konstytuuje się.

§9

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do komisji rewizyjnej:

 1. Rada na pierwszym zebraniu wybiera skład komisji  rewizyjnej.
 2. Jeśli nikt z członków rady rodziców uczestniczących w zebraniu nie wyrazi sprzeciwu to komisja rewizyjna wybierana jest w głosowaniu jawnym. Jeśli sprzeciw zostanie zgłoszony komisja rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym.
 3. Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej mogą dokonać jedynie członkowie rady, którzy przybyli na zebrania. Kandydaci muszą wyrazić zgodę.
 4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 5. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący rady rodziców, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole posiedzenia rady.
 6. Za wybranych członków komisji rewizyjnej uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 7. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów o wyborze członka komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania w trybie określonym w ust. 3-7.
 8. Procedury wyboru komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym są takie same jak przy wyborze przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców.

§10

Kadencja rady rodziców trwa do dnia wyboru nowej rady rodziców.

Rozdział VI
Zasady działania rady rodziców

§11

 1. Pierwsze zebranie rady zwołuje i przewodniczy mu dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Kolejne zebrania rady zwołuje przewodniczący rady lub upoważniony przez niego członek prezydium rady.
 3. Zebrania rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący rady lub upoważniony przez niego członek prezydium rady.
 4. W zebraniach rady, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie rady.
 5. Przewodniczący rady może, za zgodą lub na wniosek członków rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

§12

 1.  Zebrania rady rodziców/prezydium rady rodziców są protokołowane.
 2. Zebranie rady/prezydium rady rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej działalności.
 3. Rada Rodziców raz w roku szkolnym składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych komisji rewizyjnej.

Rozdział VII
Tryb podejmowania uchwał

§13

 1. Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez radę rodziców wynosi:
  1. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków rady rodziców,
  2. w drugim terminie zebrania (po 15 min. od wyznaczonej godz. zebrania ), co najmniej 30% członków rady rodziców.
 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów “za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Pomija się głosy “wstrzymujące się”.

§14

 1.  Uchwały rady rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały rady rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie rady rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez członka rady rodziców.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków rady rodziców.

§15

 1.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady rodziców.
 2.  W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§16

Jeżeli uchwały i inne decyzje rady rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły wnioskuje do prezydium o zawieszenie ich wykonania.

Rozdział VIII
Dokumentowanie posiedzeń

§17

 1. Z zebrania rady sporządza się protokół w formie elektronicznej i wydruku komputerowego.
 2. Protokolantem zebrania jest sekretarz rady rodziców.
 3. Protokół zebrania rady powinien zawierać:
  1. datę i miejsce zebrania,
  2. listę osób obecnych podczas zebrania,
  3. przebieg obrad,
  4. streszczenie wystąpień oraz wnioski,
  5. treść podjętych uchwał,
  6. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 4. Protokół sporządzany jest w trakcie trwania zebrania i przyjmowany przed jego podpisaniem.
 5.  Protokół z każdego posiedzenia rady składa się z następujących części:
  1. strona tytułowa – zawiera nazwę posiedzenia, datę, imię i nazwisko prowadzącego, porządek zebrania,
  2. lista obecności – potwierdzona przez przewodniczącą rady rodziców,
  3. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
  4. zapis przebiegu obrad,
  5. pozostałe dokumenty niezbędne do udokumentowania przebiegu posiedzenia, w tym uchwały w pełnym brzmieniu,
  6. wszystkie strony protokołu posiadają nagłówek, w którym zapisuje się:
   Protokół z zebrania rady rodziców z dnia ……..  numer kolejny strony oraz stopkę z nazwiskiem i podpisem sekretarza,
  7. na ostatniej stronie protokołu zamieszcza się zapis o liczbie stron: „Protokół zawiera x stron ponumerowanych”, a także podpis przewodniczącego i protokolanta.
 6. Protokoły z zebrań rady rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
 7. Posiedzenia rady rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

§18

 1. Po zakończeniu roku szkolnego tworzy się księgę protokołów zawierająca następujące elementy:
  1. strona tytułowa – format A4 – zawiera: nazwę szkoły, nazwę roku szkolnego, za który jest sporządzona, pieczątkę,
  2. spis treści – wykaz posiedzeń rady rodziców,
  3. wykaz i treść uchwał,
  4. protokoły z posiedzeń poukładane w porządku chronologicznym.
 2. Księgę protokołów udostępnia się na terenie szkoły.
 3. Prawo wglądu do protokołów zebrań rady rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego oraz rodzice uczniów szkoły.

§19

 1. W zapisie treści obrad stosuje się protokołowanie uproszczone. Oznacza to, że nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie ustalenia wyniku z tej dyskusji. („Po dyskusji, na podstawie głosowania jawnego, ustalono, że … Wynik głosowania: .. osób „za”, … osób „przeciw”, … osób wstrzymało się od głosu.”). Na życzenie uczestnika obrad jego głos w dyskusji będzie zaprotokołowany.
 2. Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących rady rodziców mają zapis według poniższego wzoru:
  Uchwała nr … Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni z dnia ……….. w sprawie ……………
  Na podstawie art./par. … ust. … Ustawy … / Rozp. … / regulaminu Rada Rodziców uchwala co następuje:
  §1
  Ew: Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem …/ podjęcia.
  Przewodniczący Rady Rodziców

  Uchwała została przyjęta ilością głosów:
  1. Za: ……
  2. Przeciw: ……..
  3. Wstrzymało się: …………
  4. Członków rady rodziców ogółem: ………..
  5. Obecnych: ………..

Treść uchwał rady rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.

§20

 1. Przyjęte przez radę rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 2. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

Rozdział IX
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§21

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnieni: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz oraz inne osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców na nowy rok szkolny Rada Rodziców ustala na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 4. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym prezydium rady rodziców ustala na swoim pierwszym lub drugim posiedzeniu, uwzględniając wnioski członków rady zgłoszone na pierwszym zebraniu.
 5. Prezydium rady może postanowić o zmianie struktury wydatków w ciągu roku szkolnego na umotywowany wniosek członków rady.
 6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 7. Rada może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych innemu rodzicowi, który posiada kompetencje do zajmowania się finansami.
 8. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu rady rodziców mogą składać:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. wychowawcy
  4. Rady Oddziałowe
  5. Samorząd Uczniowski
  6. Rada Rodziców.

§22

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§23

 1. Traci moc dotychczasowy regulamin przyjęty uchwałą rady z dnia 27 września 2017r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§24

Działalność rady rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

§25

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie rady rodziców.

§26

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni.

Rada Rodziców uchwaliła powyższy regulamin na zebraniu w dniu 9 listopada 2022 r.

 

 

(-) Justyna Kropidłowska Drela
przewodniczący Rady Rodziców