EG

Egzamin Gimnazjalny

w Publicznej szkole Podstawowej w Jedlni
O Egzaminie

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

 1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
 2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
 3. z języka obcego nowożytnego.‎

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Harmonogram

W terminie głównym Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) 
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) 
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie głównym, przystępuje do niego w terminie dodatkowym, tj.:‎

 1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) 
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) 
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.