Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni na rok szkolny 2021/2022

I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

II etap rekrutacji – kryteria określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

 1. Kandydatowi, którego rodzeństwo uczęszcza już do oddziału przedszkolnego lub szkoły (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;
 2. Kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:
  • oboje rodziców – 9 pkt
  • samotnego rodzica – 9 pkt
  • jednego rodzica – 3 pkt