Drukuj

Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum w Jedlni

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów:

1) Nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej nieodpowiednią ocenę zachowania,

2) W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki sprawdzianu. Liczbę punktów oblicza się sumując:

a) liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcoworocznych przez 6,

b) liczbę punktów uzyskaną podczas zewnętrznego sprawdzianu,

c) liczbę punktów za ocenę zachowania - 6 punktów za zachowanie wzorowe, 5 punktów za dobre, pozostałe oceny zachowania nie są punktowane,

d) liczbę punktów za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie: za każde osiągnięcie na szczeblu co najmniej wojewódzkim 6 punktów, miejskim 5 punktów, na innym szczeblu 1- 4 punkty, zależnie od decyzji komisji kwalifikacyjnej.