Drukuj

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PZSZ W JEDLNI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PZSZ W JEDLNI

I.                   PROCEDURA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEOBECNOŚCI, SPÓŹNIEŃ, WAGARÓW

 

 1. Prowadzenie indywidualnych rozmów wychowawcy z uczniem.
 2. Stały kontakt z rodzicami, informowanie o frekwencji (wpis do dziennika, kontakt telefoniczny).
 3. Zobowiązanie rodzica do informowania szkoły o przyczynie nieobecności dziecka w szkole, jeżeli nieobecność trwa powyżej 1 tygodnia.
 4. W przypadku nieterminowego usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców, wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub dokonuje wpisu do dziennika z informacją o frekwencji ucznia.
 5. Wezwanie rodzica do szkoły na konsultacje.
 6. Objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną (mobilizacja zespołu klasowego, udział w zajęciach pozalekcyjnych).
 7. W przypadku dalszej nieobecności ucznia i braku kontaktu z rodzicami ustalenie terminu wizyty pedagoga i wychowawcy w domu.
 8. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia trwającej cztery tygodnie, wysłanie do rodziców informacji o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko.
 9. Jeżeli w ciągu następnego tygodnia od daty wysłania powiadomienia, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, kieruje się do rodziców upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany i istnieje zagrożenie skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 10. Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie przyniosą pozytywnych efektów, sprawę kieruję się do Sądu Rodzinnego dla Nieletnich.

 

II. PROCEDURA PO WYPADKU ZAISTNIAŁYM NA TERENIE SZKOŁY

 

 1. Zaopiekowanie się dzieckiem, które uległo wypadkowi, odizolowanie go od rówieśników.
 2. Udzielenie pierwszej pomocy przez: higienistkę, nauczyciela lub pracownika szkoły.
 3. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z poszkodowanym oraz ewentualnymi świadkami, odpowiedzialni: wychowawca lub nauczyciel obecny przy wypadku.
 4. Powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu.
 5. Poinformowanie rodziców o wypadku.
 6. W razie potrzeby wezwanie za zgodą rodziców pogotowia ratunkowego.
 7. W przypadku kłopotów w skontaktowaniu się z rodzicami (opiekunami) zapewnienie dziecku stałej opieki.
 8. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, braku kontaktu z rodzicami, dyrektor szkoły, wicedyrektor lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i zapewnia dziecku opiekę łącznie z ewentualnym transportem do szpitala
 9. Zabezpieczenie miejsca wypadku przez zespół powypadkowy i sporządzenie dokumentacji.
 10. Zaznajomienie z treścią protokołu powypadkowego rodziców poszkodowanego ucznia.

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA

 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych bądź złego samopoczucia osoba interweniująca powinna:

1. Zapewnić opiekę uczniowi:

a) wyznaczyć ucznia, pod którego opieką chory udaje się sekretariatu,

2. Sekretariat w razie  utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o dolegliwościach dziecka.

3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej z rodziny.

4. Nauczyciel lub pracownik administracji wzywa rodziców.

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę (odpoczynek w  sekretariacie, sali lekcyjnej).

6. W przypadku nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe.

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (nauczyciel lub pracownik administracji) wzywa pogotowie ratunkowe.

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły przejmuję opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.

 

POJĘCIE WYPADKU. TRYB POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO W STOSUNKU DO WYPADKÓW UCZNIOWSKICH.

 

Wypadkiem nazywamy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną.

 

Procedurę postępowania powypadkowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.09.1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 119, poz. 562).

Procedura postępowania powypadkowego winna mieć następujący przebieg:

1. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,

2. zabezpieczenie miejsca wypadku,

3. powiadomienie rodziców lub opiekunów,

4. zgłoszenie wypadku ciężkiego, zbiorowego i śmiertelnego (kurator oświaty, prokuratura, organ prowadzący szkołę, państwowy inspektor sanitarny w przypadku zatrucia pokarmowego na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem),

5. powołanie zespołu powypadkowego (jak w wypadkach pracowniczych)

6. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (jak w wypadkach pracowniczych),

7. przesłuchanie poszkodowanego i świadków, (przy przesłuchaniu ucznia zaleca się, aby przy rozmowie byli obecni rodzice, wychowawca klasy lub pedagog szkolny. W czasie rozmowy nie wolno stosować formuły o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zeznania ucznia niepełnoletniego muszą być podpisane przez rodziców lub opiekunów.)

8. sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia (jest to odrębny wzór protokołu, inny niż dla pracowników),

9. zastosowanie środków profilaktycznych mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny nauki (dyrektor szkoły jest zobowiązany na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić okoliczności i przyczynywypadku oraz poinformować nauczycieli o zastosowanych środkach profilaktycznych),

10. prowadzenie statystyki powypadkowej (rejestr wypadków uczniów oraz sprawozdanie z wypadków uczniów EN - 6 w danym roku szkolnym. Wzór sprawozdania zawiera Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.08.1966 r. w sprawie obowiązków w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych (M. P. Nr 53, poz. 484).

Ad 1. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy i zabezpieczyć miejsce wypadku.

Ad 2. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Ad 4. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku.

W skład zespołu powypadkowego wchodzą:

- pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako przewodniczący,

- społeczny inspektor pracy, a w szkole, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora.

- W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.

Ad 8. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia zatwierdza dyrektor szkoły. W razie pełnienia przez dyrektora szkoły bezpośredniej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy zatwierdza organ prowadzący szkołę. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi egzemplarz wraz z załącznikami szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego ucznia lub osobie (placówce) sprawującej nad nim opiekę. Na żądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty dyrektor szkoły jest obowiązany przekazać im kopię protokołu powypadkowego.

      Analizując zdarzenia, które poprzedziły wypadek oraz związki zachodzące pomiędzy nimi możemy wyróżnić wiele różnych przyczyn wypadków. Rozpoznanie okoliczności i przyczyn wypadku pozwala na ukierunkowanie działań profilaktycznych. Obok bezpośrednich przyczyn wypadku wyróżniamy również tzw. Okoliczności wypadku. Są nimi warunki pracy i nauki, czynniki materialnego środowiska pracy lub cech przedmiotów oraz ludzi, którzy sprzyjają lub umożliwiają występowanie przyczyn wypadków. Wśród przyczyn wypadków wyróżniamy przyczyny techniczne, przyczyny związane z zachowaniem ludzi (w tym ofiary wypadku i innych osób które przyczyniły się dojegopowstania), przyczyny organizacyjne, oraz przyczyny losowe czyli przypadkowe.

 Zadaniem komisji powypadkowej jest określenie i rozpoznanie zagrożeń a tym samym przyczyn zaistniałego wypadku. W celu prawidłowego funkcjonowania komisji powypadkowej dyrektor szkoły powinien organizować dla jej członków różne formy doskonalenia i szkoleń co precyzuje par. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.08.1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331).

 

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PUBLICZNYM ZESPOLE SZKÓŁ W JEDLNI

 

I. CELE PROCEDURY:

 

• ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.

• przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka.

• udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.

• inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły

• tworzenie partnerskiej atmosfery.

• realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.

• ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

 

 

 II. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorami jest szkoła.

 

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego.

 

3. Spotkania odbywają się w formach:

 

• zebrań ogólnych z rodzicami,

 

• zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,

 

• zebrań klasowych z rodzicami,

 

• zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,

 

• indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem

 

• innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

 

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).

 

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).

 

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są gabinety lekcyjne.

 

Miejscem kontaktów dyrektorów szkoły i rodziców7 na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga i logopedy - ich gabinety. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.

 

7. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej). Obowiązkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywać się wg harmonogramu konsultacji. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach.

 

8. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.

 

9. Każdy pracownik pedagogiczny szkoły, w razie konieczności może skontaktować się z rodzicami telefonicznie lub wzywa rodzica za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

 

10. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

 

11. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, winnych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

 

12. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

 

• zebrań z rodzicami,

 

• pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,

 

*» wizyty wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka,

 

• indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

• odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica /w szczególnych przypadkach bez zgody np. brak kontaktu z rodzicami/

 

13. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:

 

• statutem szkoły,

 

• programem wychowawczym szkoły,

 

• programem profilaktyki szkoły,

 

• planem wynikowym i planem wychowawczym klasy, planem pracy z rodzicami,

 

• ocenianiem wewnętrznym,

 

• kryteriami ocen zachowania,

 

• procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

 

• postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,

 

• informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.

 

14. Wychowawca klasy w ramach zebrań klasowych z rodzicami powinien uwzględnić następujące zagadnienia:

 

• rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,

 

• przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występującej w naszej szkole,

 

• zapobieganie niewłaściwym zrachowaniom,

 

• tolerancja i integracja,

 

•  higiena i bezpieczeństwo,

 

•  zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci,

 

• zasady przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie i trzeciej gimnazjum

 

•  oraz inne zagadnienia wynikające z planu pracy szkoły i klasy.

 

15. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

 

• najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,

 

•  z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,

 

•  udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.

 

16. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

 

•  dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,

 

•  publicznego czytania ocen,

 

•  używania nazwisk przy przykładach negatywnych,

 

•  podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,

 

•  nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.

 

17. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:

 

•  wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,

 

• pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,

 

• udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,

 

• uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi

 

• wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,

 

• pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.

 

18. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.

 

19. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:

 

• przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektorów szkoły),

 

• wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 

• wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,

 

20. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny.

 

W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić osobiście dziecko w trakcie trwania zajęć. W sytuacja wyjątkowych decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

 

21. Zwolnić z zajęć może wyłącznie wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor.

 

22. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

 

• uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,

 

• przeszkadzanie w czasie lekcji,

 

• telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,

 

• zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,

 

• zasięganie informacji o uczniu u pracownikó11. niepedagogicznych szkoły,

 

23.Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do :

 

• wychowawcy klasy,

 

• dyrektora i wicedyrektora szkoły,

 

• Rady Pedagogicznej,

 

• organu nadzorującego szkołę,

 

• organu prowadzącego szkołę,

 

III. WYKAZ MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PRACY , ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY

 

 1. Odnotowanie obecności rodziców w dzienniku lekcyjnym w części do tego przeznaczonej.
 2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga(należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia).

 

IV. TRYB WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENCIE:

 

Zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji na koniec roku szkolnego, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.

 

          

 

          Rada Pedagogiczna dokonała ewaluacji dokumentu 19.02.2013r.